TurboGrafx 16

Preis 1989: 189 Euro

Preis 2017: 346 Euro