ColecoVision

Preis 1982: 166 Euro

Preis 2017: 389 Euro