Nintendo Wii

Preis 2006: 237 Euro

Preis 2017: 270 Euro