PlayStation 3

Preis 2006: 475 Euro

Preis 2017: 538 Euro