Intellivision

Preis 1979: 285 Euro

Preis 2017: 888 Euro